Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. KONIEC MILCZENIA, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Nadużyć Seksualnych w Dzieciństwie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Warszawie i posiadającym osobowość prawną. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu ofiar nadużyć seksualnych.

§ 2. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.

Rozdział II

Cele i sposoby działania stowarzyszenia

Przedmiotem i podmiotem wszelkich działań Stowarzyszenia są ofiary wykorzystania seksualnego. Tak więc wszystkie cele i działania wymienione w kolejnych paragrafach – nawet jeśli to nie jest jawnie wskazane – dotyczą tej właśnie grupy osób.

§ 7. Cele Stowarzyszenia obejmują:

 • pomoc i wsparcie (psychologiczne, terapeutyczne, socjalne, prawne, medyczne) dla osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub w okresie dorastania;
 • tworzenie, organizacja i działalność na rzecz grup samopomocowych, grup wsparcia;
 • gromadzenie środków na wyżej wymienione rodzaje pomocy;
 • dążenie do zmiany negatywnych postaw, zaprzeczania i stereotypów myślowych panujących w odniesieniu do nadużyć seksualnych i przemocy;
 • rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zmianie świadomości społecznej i ochronie osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym;
 • tworzenie i wspieranie wydawnictw promujących tematykę wykorzystania seksualnego, traumy nadużyć, ich psychoterapii i zdrowienia;
 • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ofiar nadużyć;
 • uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu;
 • popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki nadużyć seksualnych;
 • propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych;

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • doradztwo prawne i psychologiczne;
 • prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i informacyjnej;
 • szkolenie członków Stowarzyszenia;
 • prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska wykorzystania seksualnego i sposobów terapii;
 • współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się obroną praw kobiet i dzieci – ofiar przemocy i wykorzystania;
 • wydawanie publikacji, periodyków, ulotek oraz inną działalność poligraficzną;
 • popularyzowanie światowej literatury dotyczącej problematyki nadużyć seksualnych;
 • organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów oraz współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o problemie;
 • prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej;
 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 • stworzenie przestrzeni do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów;
 • zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z wykorzystanie seksualnym;
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
 • występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących: rehabilitacji, społecznych, zawodowych i innych, osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym;
 • współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego;
 • organizacja terenu i przestrzeni, wynajmowanie i zakup lokali mających służyć realizacji celów towarzystwa;
 • zatrudnianie osób na potrzeby realizacji zadań i celów towarzystwa;
 • pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz środków na działalność statutową.

§ 9. Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:

 • posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy;
 • nabywać i zbywać posiadany majątek;
 • być stroną umów;
 • przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty;
 • występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych;
 • uczestniczyć w komisjach regulujących przepisy prawne.

§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizacje celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 11. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić jednego z Członków Zarządu do nawiązania stosunku pracy z wybranym do władz członkiem Stowarzyszenia lub innymi osobami.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 14. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, oraz

f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) regularnego opłacania składek.

§ 16. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt b-f

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2

4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

d) skreślenia z listy członków na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 punkty a-d orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.Władze Stowarzyszenia tworzą:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

§ 19.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi.

§ 20. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jednej drugiej członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

2) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;

3) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;

5) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;

6) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;

8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

9) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

10) powoływanie i odwoływanie komisji potrzebnych do realizacji konkretnych celów statutowych;

11) rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 21.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 23. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej jednej drugiej wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24.1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z 3 osób,prezesa Zarządu, wiceprezesa, sekretarza.

3 . Kadencja każdego z członów Zarządu trwa cztery lata; –

4. Uprawnienie do reprezentacji Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi Zarządu i członkowi Zarządu lub dwóm członkom Zarządu.

5. Podział funkcji pierwszego Zarządu jest dokonywany na zebraniu założycielskim.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:

1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 26.1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27.1 Zebrania zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności całego składu Komisji, tj. trzech osób.

4. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest na zebraniu założycielskim.

5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 29. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;

3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;

4) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;

5) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.