Kodeks Etyczny Stowarzyszenia

Preambuła

Członek stowarzyszenia Koniec Milczenia jest osobą podejmującą się społecznie realizacji zadań na rzecz innych ludzi i w tym celu włącza się w działania i programy służące tym działaniom.

Stara się przyczyniać do dobra osób, z którymi ma kontakt, tj. pacjentów/klientów, osób konsultowanych
W swoich działaniach zawodowych prezentuje uczciwość i szacunek dla godności osób, z którymi ma kontakt zawodowy.
Będąc świadomy nierówności w relacjach zawodowych jest wrażliwy na możliwość wykorzystania swojej przewagi podczas lub po zakończeniu psychoterapii czy innej relacji zawodowej.
Członkowie stowarzyszenia Koniec Milczenia deklarują przestrzeganie poniższych zasad etyki.

Kodeks Etyczny członków stowarzyszenia Koniec Milczenia

Celem niniejszego kodeksu jest określenie podstawowych zasad etycznych w działaniach osób zrzeszonych w stowarzyszeniu Koniec Milczenia. Określa zakres odpowiedzialności członków stowarzyszenia i służy ochronie interesów klientów stowarzyszenia.

Zasady ogólne:

 1. Naczelną zasadą działania członków stowarzyszenia jest dobro osoby zgłaszającej się po pomoc do stowarzyszenia. Autonomia i godność każdego osoby zgłaszającej się po pomoc psychologiczną, terapeutyczną lub prawną powinny być szanowane bez względu na pochodzenie, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status społeczny lub ekonomiczny oraz poglądy polityczne.
 2. Członkowie stowarzyszenia zachowują tajemnicę odnośnie klientów, ich wizerunku, danych, spraw, w które zostali wtajemniczeni oraz przestrzegają powierzonych im poufnych informacji organizacyjnych.
 3. Każdy członek stowarzyszenia zna swoje możliwości, podejmuje się zadań nie przekraczających jego wiedzę, siły, umiejętności, możliwości psychofizyczne i kompetencji.
 4. Członkowie stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność w wymiarze etycznym i dyscyplinarnym.
 5. Pomoc psychoterapeutyczną, terapię indywidualną i grupową mogą wykonywać jedynie osoby posiadające licencję psychoterapeuty uprawniającą do pracy z klientem pod superwizją. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje natychmiastowym usunięciem ze stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek troszczyć się o wysoki poziom świadczonych usług, profesjonalizm i podnoszenie kwalifikacji w celu utrzymania wysokich standardów etycznych i kompetencji psychologicznych i społecznych.
 6. Przestrzeganie kodeksu
  Nad przestrzeganiem kodeksu czuwa Komisja Etyczna i wszyscy członkowie stowarzyszenia. Nieprzestrzeganie kodeksu może być powodem wykluczenia spośród członków stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za poziom świadczenia usług i działalnośc etyczną instytucji pomocowych zamieszczonym na stronie stowarzyszenia.
 8. Członkowie stowarzyszenia nie wchodzą w bliskie relacje, a w szczególności seksualne i zaleznościowe, z klientami.
 9. Każdy członek stowarzyszenia może reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz w sposób nienaruszający praw statutowych i kodeksu etycznego. Zobowiązany jest przy tym do dbania o dobre imię stowarzyszenia a w oświadczeniach publicznych jest rzetelny i prawdomówny.

Dane Stowarzyszenia

Prezes: Małgorzata Maria Zamłyńska
Wiceprezes: Agnieszka Kubacka
Sekretarz: Marta Pawlińska
NIP: 5213378481
REGON: 140439010
Numer KRS: 0000248669
Numer rachunku:
43203000451110000003860610